• 5
  • 5
  • 5
  • 4
  • 4
Apie verslą
Kompanijos pasiūlymai Kaip pradėti verslą

Sutarties sąlygos

Vision International People Group distributoriaus sutarties sąlygos

Jeigu distributorius nesilaiko vienos iš žemiau nurodytų sąlygų ir pateikia netikslius duomenis, nurodytus Distributoriaus kitoje Sutarties pusėje, Distributoriui tuoj pat bus taikomos nustatytos atsakomybės priemonės, įskaitant ir Sutarties su Kompanija iš vienos pusės nutraukimą be jokių kompensacijų.

„Vision Holdings Limited” (toliau tekste „Vision” arba „Kompanija”) yra Distributorių draugija, kuri veikia tiesioginių produkcijos ir (arba) paslaugų platinimo principu, o būtent sveikatą stiprinančio poveikio produktų, kosmetikos, o taip pat įvairių kitų produktų ir paslaugų, kuriuos realizuoti Kompanija gali nuspręsti bet kuriuo metu.

1. Kiekvienas naujas Distributorius turintis teisę sudaryti šią Sutartį, turi būti pilnametis, veiksnus ir laikytis Distributoriui nurodytų sąlygų apibrėžtų Kompanijos „Distributoriaus vadove”.

2. Kiekvienas naujas Distributorius įsipareigoja pasirašyti tik vieną Sutartį su Kompanija ir patvirtinti, kad jis nedalyvauja jokioje kitos Kompanijos komercinėje veikloje, išskyrus atvejus, kuriuos numato „Distributoriaus vadovas” arba yra atskirai suderinta su Kompanija ar jos vadovybe.

3. Pasirašęs šią Sutartį, Distributorius tampa nepriklausomu produkcijos ir paslaugų platintoju. Distributoriaus užduotis – Vision produkcijos platinimas, ieškant pirkėjų. Distributorius turi teisę ieškoti naujų platintojų ir įsipareigoja mokyti juos, kad pastarieji taptų Kompanijos Distributoriais.

4. Norint tapti Vision distributoriumi, nereikia jokių investicijų. Yra būtina tik įsigyti Vision pirminį komplektą, kurio asortimentą nustato Kompanija ir jis gali būti nuolat keičiamas.

5. Distributorius gali gauti pajamas dirbdamas pagal Marketingo planą, kuris numato komisinių gavimą iš Distributoriaus ir jo grupės veiklos. Komisinių gavimų skalė yra išsamiai aprašyta „Distributoriaus vadove” ir Marketingo plane, kuris Kompanijos sprendimu gali būti keičiamas. Bendraudamas su potencialiais klientais, Distributorius neturi teikti garantijos dėl būsimų pajamų, skleisti melagingą informaciją dėl uždarbio, produkcijos ar Marketingo plano.

6. Jeigu Distributorius per mėnesį nevykdo Vision nustatytų pirkimo ir platinimo sąlygų tarp vartotojų, tai jis negali pretenduoti į komisinius šį mėnesį. Be to Distributorius praranda teisę į savo Distributorių grupę, jeigu jis nevykdo produkcijos platinimo sąlygų vartotojams 4 mėnesius iš eilės. Distributorius 4 mėnesius iš eilės nepirkdamas produkcijos išsaugo savo sponsorių, bet 5-tą mėnesį visa jo grupė pereina aukščiau esančiam aktyviam sponsoriui, nepaisant to, kad vėliau veikla bus atnaujinta. Tai vadinama „degrade”. Jeigu praėjus 6 mėnesiams po „degrade” Distributorius nieko neperka, jo Sutartis anuliuojama.

7. Distributoriaus užduotis – produkcijos platinimas ieškant potencialių vartotojų. Todėl Distributorius turi realizuoti didžiąją dalį įsigytos produkcijos prieš užsakydamas iš Kompanijos ar jos atstovybių naują produkciją. Kompanija vienareikšmiškai pareiškia, kad produkcijos pirkimas tikslu gauti komisinius kategoriškai draudžiamas ir prieštarauja Marketingo plano principams ir įstatymams, kadangi suteikia galimybę nepelnytai gauti komisinius.

8. Jeigu Distributorius yra įsiskolinęs Kompanijai, Kompanija išskaičiuoja atitinkamą sumą iš Distributoriui priklausančių komisinių. Be to, jeigu Distributorius neapmoka už užsakytą ir gautą produkciją Kompanijos atstovybėse, tuomet Kompanija, gavusi atitinkamą pranešimą, automatiškai nutraukia Sutartį. Visi priklausantys komisiniai iki Sutarties nutraukimo nedelsiant išmokami Distributoriui, išskaičiuojant įsiskolintą sumą.

9. Distributorius įsipareigoja neplatinti Vision produkcijos prekybos vietose (parduotuvėse, turgavietėse, kioskuose ir pan.), kurių nenumato Kompanija ir Marketingo planas. Tai išsamiai aprašyta „Distributoriaus vadove”.

10. Kompanija garantuoja Distributoriams, o to pačiu ir vartotojams, aukštą platinamos produkcijos kokybę. Todėl bet koks produkcijos grąžinimas įmanomas tik turint išankstinį Kompanijos sutikimą, visiškai atitinkantį įstatymus, ginančius vartotojų teises. Distributorius atsakingas už galimas išlaidas ir nuostolius, susijusius su jo veikla, kadangi ji yra visiškai nepriklausoma. Kompanija neprisiima tokios atsakomybės.

11. Distributorius įsipareigoja plėsti savo žmonių tinklą, užtikrinti naujokų mokymą, demonstruoti geriausius prezentacijos ir produkcijos pristatymo vartotojams metodus. Todėl Distributorius įsipareigoja palaikyti nuolatinius ryšius su jo naujais Distributoriais, siekdamas užtikrinti jų mokymą ir komercinės veiklos vystymą. Distributorius pareiškia, kad jis susipažinęs su ypatingomis naujokų pritraukimo sąlygomis, kurios nurodytos „Distributoriaus vadove”, ir įsipareigoja jas vykdyti.

12. Distributorius negali naudoti Vision pavadinimų, emblemų, ženklų ir kitos simbolikos be raštiško Kompanijos leidimo. Be to jis negali reklamuoti Vision produkcijos ar komercinių metodų, neturėdamas raštiško leidimo. Distributorius įsipareigoja reklamuoti Vision produkciją ar Rinkodaros planą griežtai laikydamasis terminų, priimtų Kompanijos sudarytoje ir platinamoje dokumentacijoje.

13. Distributorius įsipareigoja saugoti paslaptyje konfidencialią informaciją susijusią su Kompanija, įskaitant komercines Vision paslaptis, o taip pat neskleisti žinių, griaunančių Kompanijos reputaciją.

14. Kompanija ir Distributorius gali vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai informavę specialiu pareiškimu. Jei Sutartis nutraukiama Distributoriaus iniciatyva jis atleidžiamas nuo visų Sutarties įsipareigojimų Kompanijai dėl Rinkodaros plano; jis praranda teisę įtraukti naujus žmones ir tuo pačiu gauti komisinius. Visa jo grupė pereina jo sponsoriui be teisės ją atkurti. Praradęs Sutartį Distributorius turi teisę pasirašyti naują sutartį po metų nuo Sutarties nutraukimo datos. Sutarties nutraukimas siekiant pakeisti sponsorių, draudžiamas. Sutarties nutraukimo data - diena kai Kompanija priima sprendimą šiuo klausimu.

15. Nutraukus sutartį, išlaikomi Distributoriaus įsipareigojimai Kompanijai; dėl Kompanijos ar jos atstovybių pateiktos produkcijos, atsižvelgiant į sąlygas, išvardintas 16 - 18 punktuose.

16. Jeigu Distributorius praneša apie savo ketinimą nutraukti Sutartį anksčiau nei po 14 dienų nuo jo pasirašymo, tai Distributorius turi teisę reikalauti grąžinti sumas, sumokėtas Kompanijai ar jos atstovybėms per 14 (keturiolika) dienų nuo pareiškimo pasirašymo, išskaičiuojant:

a. sumas, kurias būtina apmokėti ar kurios jau buvo apmokėtos už pristatytą produkciją galutiniam vartotojui,
b. užsakymo jau distributoriaus pristatytos ir negrąžintos arba paimtos asmens, neturinčio Vision įgaliojimų, produkcijos kainą,
c. užsakytos, tačiau grąžintos (dėl distributoriaus kaltės sugadintos) produkcijos kainą arba sumą, lygią sugadintos produkcijos vertės kainai.

17. Tuo atveju, jeigu Distributorius praneša apie savo ketinimą nutraukti Sutartį vėliau nei po 14 (keturiolika) dienų nuo jos pasirašymo momento, tai gaminių, įsigytų Kompanijoje ar jos atstovybėse grąžinimo klausimas sprendžiamas Kompanijos nuožiūra kiekvienu konkrečiu atveju atskirai. Tačiau bet kokiu atveju neleidžiama grąžinti Distributoriui 100% sumokėtos sumos, jeigu tokiu būdu jis nutraukia Sutartį.

18. Jei Sutartį nutraukia Vision, tai Kompanija ar jos atstovybės turi teisę priimti iš Distributoriaus parduotą produkciją,(jei nuspręs, kad tai būtina), už tam tikrą kainą ir sąlygas, nustatytas pačios Kompanijos.

19. Ši Sutartis galioja 1 (vienerius) metus nuo Sutarties registravimo Kompanijoje momento. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui, ji pratęsiama naujam laikotarpiui tokiomis pat sąlygomis ir Distributoriui laikantis įsipareigojimų, nurodytų šios sutarties 4 punkte; tuo atveju jeigu viena iš pusių nepareikš noro nutraukti Sutartį ne vėliau nei prieš mėnesį iki sutarties galiojimo pabaigos.

20. Distributorius pripažįsta, kad jo veikla yra savarankiška. Jis ieško klientų ir pristato jiems produkciją kaip nepriklausomas Distributorius, tuo nepažeisdamas veikiančių įstatymų. Šios Sutarties tikslas – ne partnerių santykių sukūrimas asociacijos ar bendrijos rėmuose, arba tokių kaip „darbdavys-darbuotojas” tarp Distributoriaus ir jo sponsoriaus, arba tarp jo grupės narių. Distributorius neturi teisės įsipareigoti ir/ar derėtis Vision vardu arba primesti Kompanijai ar jos atstovybėms bet kokią atsakomybę.

21. Distributorius savarankiškai atsako už išlaidas, kurios būtinos jo komercinės veiklos vykdymui, o taip pat už savo mokestinius ir socialinius įsipareigojimus. Nei Kompanija, nei jos atstovybės jokiomis aplinkybėmis neatsako ir negali atsakyti už Distributorių mokesčių įstatymų laikymąsi ir teisingą apskaitą bei tinkamą būtinų mokesčių ir rinkliavų mokėjimą nuo gaunamų komisinių ar kitų išmokų sumų, kurias gauna Distributorius.

22. Distributorius patvirtina, kad jis gavo “Distriburoriaus vadovą”. Jame išdėstyti komercijos principai, gali būti Kompanijos keičiami esant ekonominiam arba komerciniam būtinumui. Distributorius privalo sekti šių Kompanijos nustatytų principų, metodų ir procedūrų, pasikeitimus.

23. Distributorius patvirtina, kad jis susipažino su Rinkodaros planu ir suprato kaip jis veikia. Jis pripažįsta, kad niekas savo pareiškimais jam nesuteikė vilties apie galimybę be jokių pastangų gauti pajamų arba kitokią naudą iš savo komercinės veiklos. Distributorius suvokia, kad jo sėkmė priklauso nuo jo sugebėjimų ir realių pastangų, ir kad jis negauna jokių komisinių, išskyrus numatytus Vision kompanijos Rinkodaros plane, kuris gali būti Kompanijos sprendimu reguliariai peržiūrimas.

24. Distributorius informuotas ir sutinka, kad Kompanija gali keisti šios Sutarties galiojimo laiką ir sąlygas, taip pat kaip ir komercijos bei Rinkodaros plano principus. Distributorius bus informuotas apie pasikeitimus raštu ir juos privalės vykdyti. Pakeitimai skelbiami specialiame leidinyje, žurnale arba pranešimu, kuris bus įdėtas į produkcijos pakuotę. Visi pakeitimai įsigalioja po 30 (trisdešimties) dienų nuo jų paskelbimo. Apie pasikeitimus Distributoriai gali sužinoti Kompanijos atstovybėse.

25. Šioje Sutartyje nurodytas savo teises ir pareigas ir, atitinkamai savo kaip „Vision” Distributoriaus statusą, Distributorius gali perduoti tik vienam iš savo giminaičių, su sąlyga, kad perdavimo momentu jis nėra Kompanijos Distributorius, esant raštiškam Kompanijos sutikimui.

26. Distributoriaus veikla turi būti vykdoma remiantis galiojančiais įstatymais. Distributorius įsipareigoja dirbti griežtai laikydamasis teisinių, socialinių ir mokestinių normų, apsprendžiančių jo veiklą. Be to, šios Sutarties galiojimo laikotarpiu, Distributorius įsipareigoja neužsiimti veikla, kuri konkuruotų su jo komercine veikla Vision Kompanijoje, reklamuoti ir platinti produkciją, kuri konkuruotų su Vision produkcija, o taip pat būti kitų Kompanijų Distributoriumi, naudojančiu savo darbe tiesioginių produkcijos ir paslaugų pardavimo ir platinimo metodus. Distributorius neturi imtis jokios nelegalios komercinės veiklos ar ja piktnaudžiauti. Išdėstytų šiame punkte įsipareigojimų pažeidimas yra besąlygiškas pagrindas Kompanijos iniciatyva nutraukti Sutartį.

27. Distributorius įsipareigoja laikytis šių sąžiningumo principų:

a. tinkamai pristatyti produkciją,
b. tinkamai paaiškinti produkcijos įsigijimo, garantijų, tinkamumo ir aptarnavimo sąlygas.
c. pirkėjui palikti pakankamai laiko apsispręsti dėl produkcijos pirkimo.
d. elgtis maloniai ir nedaryti spaudimo vartotojui, jeigu siūloma prekė šiuo metu neatitinka jo poreikių.

28. Distributorius pripažįsta, kad perskaitė ir suprato visas šios Sutarties, „Distributoriaus vadovo” ir „Etikos kodekso” sąlygas, kurios sudaro moralinį ir juridinį Distributoriaus ir Vision tarpusavio santykių pagrindą. Bet kuri kita aplinkybė, įsipareigojimas ar garantija galioja tik tuo atveju, jei yra sudarytas raštiškas susitarimas. „Distributoriaus vadovo”, „Etikos kodekso” ir šios sutarties nuostatos sudaro Distributoriaus ir Vision Kompanijos santykių pagrindą. Nevienareikšmiško ir prieštaringo „Distributoriaus vadovo”, „Etikos kodekso” bei šios Sutarties nuostatų interpretavimo atveju, būtent ši Sutartis yra prioritetinė ir turi aukščiausią juridinę galią.

29. Visi ginčai ir nesutarimai, išplaukiantys iš šios Sutarties ar jos vykdymo, jei jie nebus išspręsti derybų keliu, perduodami spręsti į atitinkamas teisines instancijas laikantis taisyklių, galiojančių šalyje, kurioje Distributorius vykdo savo veiklą.